OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

УТМС КООРГАНИЗАТОР НА 8-ОТ БАЛКАНСКИ КОНГРЕС НА АРТРОСКОПИЈА, СПОРТСКА ТРАУМАТОЛОГИЈА И КОЛЕНА ХИРУРГИЈА

Тимот на УТМС во коорганизација на конгресот Тимот на УТМС во коорганизација на конгресот

Во функција на перманентна соработка со деловната заедница, Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје е коорганизатор на на 8-от Балкански конгрес на артроскопија, спортска трауматологија и колена хирургија. Во организацијата и менаџирањето на настанот учествува тим од професори, асистенти и студенти од УТМС . Целта на учеството е студентите да се вклучат во активностите при што добиваат можност стекнатите теоретски знаења да ги применат во конкретна реална ситуација а со тоа да се стекнат со применливи знаења кои ќе ги подобрат нивните компетенции и конкурентноста на пазарот на трудот.

Осми Балкански конгрес на артроскопија, спортска трауматологија и колена хирургија, кој од 18-20.05.2017 година се одржува во хотел Изгрев – Струга.