OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

НА УТМС РЕАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ ВО ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Во рамките на планираните активности на Центарот за кариера на Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје, на 19 Април 2017 година, беше спроведена обука на менаџерските тимови на основните и средните училишта од Кавадарци. Поздравно обраќање имаше директорот на Центарот за кариера, доц. д-р Љупка Наумовска која на присутните им го презентираше универзитетот со посебен акцент на уникатната методологијата на студирање, современите услови за работа како и примената на дигиталната технологија за време на студиите. Обуката се реализираше во два блока. Во првиод дел, проф. д-р Александра Стоилковска, преку интерактивна презентација ги истакна иновативните научни информации во врска со потребата од стратегиски менаџмент на човечките ресурси во образовните институции, при што ги потецираше фазите на професионална ориентација, професионален и кариерен развој како фундаментални во реализацијата на воспитно-образовниот процес во функција на продуцирање на кадри со конкурентни компетенции. За време на паузата учесниците имаа работна средба со ректорот , проф. д-р Аце Миленковски. Вториот дел од обуката го реализираше доц. д-р Валентина Муцунска Палевска во кој преку групна работа беше направена корелација помеѓу актуелните егзактини трендови, досегашната практика во менаџирањето на човечките ресурси во образовниоте институции и потребата зајакнување на капацитетите, посебно во процесот на институционализирање на професионализмот. По завршувањето на обуката на учесниците им беа доделени сертификати.