OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Генерални секретар

Оперативни директор

Директор за људске ресурсе

Деловни асистент Ректора

Проректор за науку и развој

Проректор за међународну сарадњу

Декан Факултета за туризам

Декан Факултета за међународни маркетинг менаџмент

Декан Факултета за менаџмент људских ресурса

Декан Факултета за предузетнички бизнис