OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Наставни кадар

Проф. д-р Аце Миленковски

Проф. д-р Зоран Ивановиќ

Проф. д-р Мијалче Ѓоргиевски

Проф. д-р Сашо Кожухаров

Проф. д-р Зоран Ивановски

Проф. д-р Јован Плавша

Проф. д-р  Јован Ромелиќ

Проф. д-р Лаза Лазиќ

Проф. д-р Слободан Ивановиќ

Проф. д-р Александра Стоилковска

Проф. д-р Константин Петковски

Проф. д-р Виолета Миленковска

Проф. д-р Сашо Поповски

Проф. д-р Сашко Граматниковски

Проф. д-р Далиборка Блажеска

Доц.   д-р Валентина Муцунска Палевска

Доц.   д-р Зоран Стрезовски

Доц.   д-р Ласте Спасовски

Доц.   д-р Љубиша Николовски

Доц.  д-р Наташа Ристовска

Доц. д-р Валентина Анѓелкоска

Доц. д-р Зоран Нарашанов

Доц. д-р Мимоза Давчева

Доц. д-р Јана Илиева

Доц. д-р Јулијана Ангеловска

Доц. д-р Македонка Виларова

Доц. д-р Љупка Наумовска

Доц. д-р Александар Даштевски

Доц. д-р Благица Новковска

Д-р Сузана Бареша, Асистент

М-р Гордана Серафимовиќ, Асистент

М-р Оливера Ѓекиќ, Асистент

М-р Марина Стојмирова, Асистент

М-р Владанка Давковска, Асистент

М-р Дејан Наковски, Асистент

М-р Цвета Ристовска, Асистент

М-р Ана Битољану, Асистент

М-р Јулијана Петровска, Асистент

М-р Маријана Радевска, Асистент

М-р Катерина Митевска Петрушевска, Асистент

М-р Вера Бошковска, Асистент

М-р Зоран Тодоровски, Асистент

М-р Мери Ничкова, Асистент

М-р Ангела Миленковска, Асистент

М-р Горан Апостоловски, Асистент

М-р Андреја Мачкиќ, Асистент

М-р Александра Георгиевска, Асистент