OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проф. д-р Наташа Ристовска

Декан на Факултетот за претприемачки бизнис

Лични податоци

 

Име

 

Наташа Ристовска

Телефон

 

+389 78 640 007

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Македонка

Датум на раѓање

 

18.10.1981

Пол

 

Женски

Академска титула

 

Вонреден професор

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

Септември 2015 - денес

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Декан на Факултет за претприемачки бизнис/вонреден професор на Факултет за претприемачки бизнис

Главни активности и одговорности

 

Организирање на наставниот процес на факултетот, учество во научно-истражувачки проекти, учество во наставно - образовниот процес по предметите: Менаџмент, Деловно планирање, Иновациски менаџмент, Глобализација и бизнис, Претприемаштво и мал бизнис, Стратегиски менаџмент, Даночен менаџмент, Меѓународен менаџмент

Датуми (од – до)

 

Мај 2013 –Септември 2015

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

в.д Декан на Факултет за претприемачки бизнис/доцент на Факултет за претприемачки бизнис

Главни активности и одговорности

 

Организирање на наставниот процес на факултетот, учество во научно-истражувачки проекти, учество во наставно - образовниот процес по предметите: Менаџмент, Деловно планирање, Иновациски менаџмент, Глобализација и бизнис, Претприемаштво и мал бизнис, Стратегиски менаџмент, Даночен менаџмент, Меѓународен менаџмент

Датуми (од – до)

 

Јули 2012 - Април 2013

Име и адреса на вработувачот

 

Европски Универзитет Република Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Доцент на Факултет за економски науки

Главни активности и одговорности

 

Учество во наставно - образовниот процес по предметите: Меѓународен менаџмент, Теорија на одлучување, Менаџмент на информациони системи, Фискален систем и фискална политика на ЕУ, Светски пазар и економски интеграции, Стратегии на меѓународни економски односи, Монетарна економија

Датуми (од – до)

 

Февруари 2006 - Јули 2012

Име и адреса на вработувачот

 

Европски Универзитет Република Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Асистент

Главни активности и одговорности

 

Учество во наставно - образовниот процес по предметите: Меѓународен менаџмент, Меѓународна трговија, Менаџерска економија, Деловно планирање

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

2009 - 2012

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет  Св.“Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет - Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Тема: “Планирање во глобалните претпријатија”

Деловно планирање, Меѓународен менаџмент, Стратегиски менаџмент

• Доделено звање

 

Доктор на економски науки

• Ниво во националната класификација

 

VIII

• Датуми (од – до)

 

2004 - 2006

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Université de Nantes, Франција, Институт за бизнис администрација и менаџмент IAE Нант / IFAG Софија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

МБА менаџмент

• Доделено звање

 

Магистер по бизнис администрација - МБА менаџмент

• Ниво во националната класификација

 

VII/2

• Датуми (од – до)

 

2000-2004

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет  Св.“Кирил и Методиј” во Скопје, Економски факултет – Скопје

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Финансиски менаџмент

• Доделено звање

 

Дипломиран економист на департманот по финансиски менаџмент

• Ниво во националната класификација

 

VII/1

 

Професионално искуство

 

• Датуми (од – до)

 

Декември 2016 – Јуни 2017 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Проект на тема “Ефектите од деловната соработка помеѓу СДИ и МСП во Република Македонија”, инициран и реализиран од Факултетот за претприемачки бизнис, а поддржан од Универзитетот за туризам и менаџмент.

• Позиција

 

Координатор на научно-истражувачки проект

• Опис

 

Спроведено истражување на примерок на регистрани мали и средни претпријатија на територијата на Република Македонија со анкетен прашалник и протокол за насочено интервју

• Датуми (од – до)

 

Септември 2016 – Март 2017 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Проект на тема „Креирање можности за вработување за сите – бизнис дијагностика на ММСП“, реализиран од БАСМЕ Консалтинг и Тренинг, а поддржан од УНДП во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување.

• Позиција

 

Учесник во проект

• Опис

 

Ангажирана како експерт за претприемништво и менаџмент, работела на дефинирање и развивање на методологија на бизнис дијагностика, развивање на прашалници, анализа на резултатите од дијагностиката и оценување и рангирање на фирмите за доделување на грант од страна на УНДП.

• Датуми (од – до)

 

Јануари 2016 - Јуни 2016 година

• Локација

 

Куманово, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Проект на тема „Преку младинско претприемништво до рурален развој“,

реализиран од Здружение на граѓани ”Доверба” од Куманово со поддршка од Владата на Република Македонија

• Позиција

 

Учесник во проект

• Опис

 

Реализирала обука на тема: ,,Претприемачки вештини и бизнис планирањеʺ и учествувала во изработка на брошура

• Датуми (од – до)

 

Ноември 2006 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Министерство за правда

• Позиција

 

Овластен судски преведувач

• Опис

 

Од македонски на англиски и француски јазик и обратно

• Датуми (од – до)

 

Јуни 2005 - Декември 2005

• Локација

 

Нант, Франција

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

York France – Nantes, Jonhson Controls Inc

• Позиција

 

Асистент во департманот за продажба

• Опис

 

Елаборирање на понуди (идентификација на производи и пресметка на продажни цени), вршење на нарачки кај добавувачи и контакт со клиенти, надгледување на испораката, фактурирање

 

Меѓународни конгреси и симпозиуми

 

• Датуми (од – до)

 

8 Октомври 2016 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ICON BEST 2016 - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, 5th Jubilee International Scientific Congress "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management"

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Ristovska Natasha PhD, Ravlikj Ivona MSc, “The role of multinational companies in enhancing innovation, technology transfer and entrepreneurship”

• Датуми (од – до)

 

09-11 Октомври 2015 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ICON BEST 2015 - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, 4th International Scientific Congress "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management"

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Ristovska Natasha,  Baresa Suzana, Serafimovic Gordana, “Creating innovative culture in function of enhancing business development”

• Датуми (од – до)

 

29-31 Мај 2015

• Локација

 

Бор, Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

XI International May Conference on Strategic Management – IMKSM 2015: “Touch the New Wave”, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management department

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Blazeska Daliborka, Ristovska Natasha, “The impact of the brand on consumer’s decision making process”

• Датуми (од – до)

 

21 - 23 Мај 2014 година

• Локација

 

Охрид, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Second international scientific conference: “Knowledge – capital of the future”, Institute for knowledge management – Skopje, Conference Review - Knowledge International Journal Scientific and Applicative Papers

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Ristovska Natasha PhD, “Strategic alliances as a method for creating competitive advantage on the global market”

• Датуми (од – до)

 

25-26 Април 2014 година

• Локација

 

Белград, Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

The First International Conference SINTEZA 2014: “Impact of the Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide”, Singidunum University - Belgrade

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Sasho Kozuharov PhD, Natasha Ristovska PhD, “Information systems for business planning”

• Датуми (од – до)

 

16-18 Октомври 2013

• Локација

 

Белград, Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

VSPEP Beograd, The Second  International Scientific Conference, Employment, education and entrepreneurship

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Sasho Kozuharov PhD, Natasha Ristovska PhD,

“The impact of globalization on global business development”

• Датуми (од – до)

 

04-06 Октомври 2013 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Sasho Kozuharov PhD, Natasha Ristovska PhD,

“ Foreign direct investment in the banking sector”

• Датуми (од – до)

 

14-15 Јуни 2012 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Меѓународна научна конференција на тема: Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите, Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

д-р Наташа Ристовска, м-р Аземина Машовиќ,

“Медиумски стратегии на глобалните претпријатија”

• Датуми (од – до)

 

14-15 Јуни 2012 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Меѓународна научна конференција на тема: Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите, Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

м-р Аземина Машовиќ, д-р Наташа Ристовска,

“Предизвикот на меѓународното рекламирање и мултинационалните компании”

• Датуми (од – до)

 

11-12 Јануари 2011 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Меѓународна научна конференција: “Европски пат кон иднината”, Годишник на трудови на ЕУРМ

• Позиција

 

Учесник и презентер на труд

м-р Наташа Ристовска, “Маркетинг планирање во глобалните претпријатија”

• Датуми (од – до)

 

Ноември 2009 година

• Локација

 

Охрид, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје, Советување на тема: “Маркетингот во рецесија”

• Позиција

 

Учесник и презентер на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Маркетинг буџетот во услови на економска криза”

• Датуми (од – до)

 

2009 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Годишник на трудови на Европски Универзитет РМ, година 2, број 2

• Позиција

 

Автор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Избор на метод за влез на странски пазар: мерџери и аквизиции наспроти greenfield инвестиции”

• Датуми (од – до)

 

2009 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Меѓународна научна конференција: “Предизвици и перспективи во туризмот и менаџментот”, Зборник на трудови на УТМС

• Позиција

 

Автор на труд

м-р Наташа Ристовска, Јана Илиева

“Стратегиско лидерство во синдикалните организации”

• Датуми (од – до)

 

2008 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Зборник на трудови на Европски Универзитет РМ

• Позиција

 

Автор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Одданочување на приходите од вработување во Р. Македонија”

• Датуми (од – до)

 

2008 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Годишник на трудови на Европски Универзитет РМ, година 1, број 1

• Позиција

 

Автор на труд

м-р Наташа Ристовска,

 “Стратегиското планирање како значаен инструмент на менаџментот”

• Датуми (од – до)

 

06-07 Ноември 2008 година

• Локација

 

Охрид, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг “Маркетинг” – Скопје, Советување на тема: “Примена на маркетингот во банките”

• Позиција

 

Автор на труд

м-р Наташа Ристовска,

“Ценовни стратегии на банките”

 

Публикации

 

Јуни 2017 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Ilieva Jana,  Ristovska Natasha, Kozuharov Saso, “Banking without Interest”, UTMS Journal of Economics, Vol. 8, No. 2 (pp. 131–139), June 2017 (EBSCO).

Февруари 2017 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Kozuharov Sasho, Ilieva Jana, Ristovska Natasha, “Islamic Banking and its Perspectives”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, No. 2 (pp.167-177), February 2017 (EBSCO).

Јануари 2017 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Ristovska Natasha, Kozuharov Sasho, Petkovski Vladimir, “The impact of logistics management practices on company's performance”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 7, No. 1 (pp. 245-252), January 2017 (EBSCO).

Јануари 2017 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Ilieva Jana, Dashtevski Aleksandar, Ristovska Natasha, “EU Enlargement and financial crisis”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 7, No. 1 (pp. 153-163), January 2017 (EBSCO).

Јуни 2016 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Blazeska Daliborka, Ristovska Natasha, “The product design as a significant element of differentiation for achieving market competitiveness”, Economic Development, Journal of the Institute of Economics-Skopje, Year 18, No. 1-2 (pp. 41-57),  June 2016 (EBSCO).

Јуни 2016 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Milenkovski Ace, Kozuharov Sasho, Ristovska Natasha, “Financing possibilities of the local government”, UTMS Journal of Economics, Vol. 7, No. 1 (pp. 1-11), June 2016 (EBSCO).

Декември 2015 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Kozuharov Sasho, Ristovska Natasha, Ilieva Jana,“Harmonization of tax policies reviewing Macedonia and Croatia”, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2 (pp. 255-265), December 2015 (EBSCO)

Декември 2015 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Kozuharov Sasho, Ristovska Natasha, Blazeska Daliborka, “International standards for financial reporting - harmonization in the Republlic of Macedonia”, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2 (pp. 233-240), December 2015 (EBSCO)

Јуни 2015 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Stoilkovska Aleksandra, Ristovska Natasha, Gramatnikovski Sashko,“Innovative business models a factor for competitive advantage of the companies”, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 1 (pp. 135-146), June 2015 (EBSCO)

Јуни 2015 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Kozuharov Sasho, Petkovski Vladimir, Ristovska Natasha, “The impact of taxes measured by Gini index in Macedonia”, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 1 (pp. 41-52), June 2015 (EBSCO)

Јуни 2015 година

 

Коавтор на труд во меѓународно списание

Stoilkovska Aleksandra, Milenkovska Violeta, Ristovska Natasha, “Intrapreneurial management approach: innovations and creativity as factors for sustainable development of the companies”, SYLWAN Journal, Vol. 159, Issue. 6 (pp. 123-133), Warszawa, Poland, June 2015

2009 година

 

Коавтор на учебник

Меѓународен менаџмент, ЕУРМ, Скопје