OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Студентите од Факултетот за туризам на 16.11.2017 година реализираа еднодневен наставно-научен практикум како апликативен дел од наставата по предметот „Алтернативни форми во туризмот“ на тема „Вински туризам“...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје перманентно креира активности за подобрување на компетенциите на студентите, практична примена на стекнатите акадимски знаења...

Студентите од Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, предводени од доц. д-р Дејан Наковски, асс. м-р Горан Апостоловски и асс. м-р Марина Стојмирова, на 10.11.2017 година...

Во рамките на планираните практикуми студентите од Факултетот за туризам, предводени од професори и асистенти реализираа наставно-научен практикум во Источна Македонија...

Страница 1 од 3