OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Генерален секретар

Оперативен директор

Директор на човечки ресурси

Деловен асистент на Ректорот

Проректор за настава

Проректор за наука и развој

Проректор за меѓународна соработка

Декан на Факултетот за туризам

Декан на Факултетот за Меѓународен маркетинг менаџмент

Декан на Факултетот за претприемачки бизнис

Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси