OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Член

Лични податици

 

Име

 

Јулијана Ангеловска

E-маил

 

јОваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Академска титула

 

Вонреден Професор

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

2015 – моментално

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Професија или функција

 

Продекан за настава на Економскиот факултетот

Главни активности и одговорности

 

Предавање, истражување и факултетски активности

            Датуми (од – до)

 

2011 –2015

Име и адреса на вработувачот

 

Меѓународен Балкански Универзитет

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Доцент на Факултет за економија и административни науки

Главни активности и одговорности

 

Предавање, истражување и факултетски активности

            Датуми (од – до)

 

2005 – 2011

Име и адреса на вработувачот

 

Алта Виста Брокер АД, Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

финансии

Работна позиција

 

Извршен директор

Главни активности и одговорности

 

Тргување со хартии од вредност и инвестициско советување

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

Јуни 2009 – Ноември 2010

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“,Економски факултет, Скопје, Македонија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Докторски тези на тема: Бихевиоризмот наспроти теоријата за ефикасни пазари на македонскиот пазар на капитал – квантитативен пристап

• Доделено звање

 

Доктор на економски науки

• Ниво во националната класификација

 

Степен  VIII

• Датуми (од – до)

 

Октомври 2007 – Јуни 2009

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“,Македонија, во партнерство со универзитетите „Federicco Caffe“ на Roma III University од Рим, Италија и „Carlos III University“ од Мадрид, Шпанија.

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Магистерска теза на тема: Моделирање и предвидување на волатилноста на плитките пазари на капитал во земјите во развој користејќи различни модели (SMA, EWMA и GARCH).

• Доделено звање

 

Магистер по економски науки од областа на статистички методи за бизнис и економија

• Ниво во националната класификација

 

Степен VII 2

• Датуми (од – до)

 

Февруари 2007 – Јуни 2007

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Комисија за хартии од вредност

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Инвестициски советник

• Доделено звање

 

Лиценца за инвестицициски советник

• Ниво во националната класификација

   

Датуми (од – до)

 

Октомври 1978 – Септември 1982

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“,Економски факултет,Скопје, Македонија. Просечна оцена: 9,58

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

 Еконмска политика и развој

• Доделено звање

 

Дипломиран економист

• Ниво во националната класификација

 

Степен  VII 1

 

Професионално искуство

 

• Датуми (од – до)

 

Декември 2014

• Место

 

Белгија

·         Организација и личност за потврда (име и контакт)

 

Визитинг истражувач на HIVA-KU Leuven RESEARCH INSTITUTE FOR WORK ANDSOCIETY                                                                                         

• Позиција

 

истражувач

 • Опис

 

Проект InGRID

• Датуми (од – до)

 

Јули 2014

• Место

 

Холандија

·         Организација и личност за потврда (име и контакт)

 

Визитинг истражувач на Amsterdam Institute for Advanced Labor Studies (AIAS)                                                                                                   

• Позиција

 

истражувач

 • Опис

 

Проект InGRID

Датуми (од – до)

 

Јуни 2013

·         Организација и личност за потврда (име и контакт)

 

Small Term Scientific Mission на Frederick University, Cyprus   Јуни 2013

• Позиција

 

истражувач

 • Опис

 

COST Action IS1004

 

Меѓународни конгреси и симпозиуми

 

• Дата (од-до)

 

08 Октомври 2016 година

• Место

 

Скопје, Македонија

·         Организација & личност за потврда[1] (име и контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје со Светската академија за уметност и наука, ICON BEST 2016 - The 5th Jubilee International Scientific Congress, GLOBAL TOURISM CHALLENGES IN 21st CENTURY

• Позиција

 

Учесник, автор и презентер на труд

Angelovska, J. Long and short dynamic relationship between two Balkan stock markets

• Дата (од-до)

 

08 Октомври 2016 година

• Место

 

Скопје, Македонија

·         Организација & личност за потврда[2] (име и контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје со Светската академија за уметност и наука, ICON BEST 2016 - The 5th Jubilee International Scientific Congress, GLOBAL TOURISM CHALLENGES IN 21st CENTURY

• Позиција

 

Учесник, koавтор и презентер на труд

Angelovska, J. Mavrikiou, P. M. Can sex-segregation explain the gender gap in Europe?

• Дата (од-до)

 

26-27 Maj 2016 година

• Место

 

Heraklion, Crete, Greece

·         Организација & личност за потврда[3] (име и контакт)

 

COST Action. The EU in the new complex geography of economic systems: Models, tools and policy evaluation. FINAL CONFERENCE.

• Позиција

 

Учесник, автор и презентер на труд

Angelovska, J. Post crisis effects on European stock market integration.

• Дата (од-до)

 

26-27 Maj 2016 година

• Место

 

Heraklion, Crete, Greece

·         Организација & личност за потврда[4] (име и контакт)

 

COST Action. The EU in the new complex geography of economic systems: Models, tools and policy evaluation. FINAL CONFERENCE.

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Angelovska, J. and Mavrikiou, P. M. Sex-segregation and gender pay gap in Europe: A cross-national study.

• Дата (од-до)

 

26–27 Јануари 2016 година.

• Место

 

Mainz/Germany

·         Организација & личност за потврда[5] (име и контакт)

 

A conference at the Academy of Sciences and Literature. Annual EA Conference2016: “Innovating the Gutenberg Galaxis. The role of peer review and open access in university knowledge dissemination and evaluation”.

• Позиција

 

Учесник, коавтор и презентер на труд

Angelovska, J., Angelovska, N. Open Access – Overcoming price barriers to knowledge sharing“,

• Дата (од-до)

 

09-11 Октомври 2015 година

• Место

 

Скопје, Македонија

·         Организација & личност за потврда[6] (име и контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ICON BEST 2015 - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, 4th International Scientific Congress "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management"

• Позиција

 

Учесник, автор и презентер на труд

Angelovska, J. Foreigners’ Trades Influence on Equity Prices on the Macedonian Stock Exchange, ICONBEST 9-10/2015, University of Tourism and Management Skopje.

• Дата (од-до)

 

26-28 Мај 2015 година

• Место

 

Саламанка Шпанија

·         Организација & личност за потврда[7] (име и контакт)

 

WEBDATANET 2015 University of Salamanca, Spain

• Позиција

 

Презентер, коавтор Angelovska, J. and Mavrikiou, P.M., Determining the right-time to send an online survey invitation, WEBDATANET 2015 26-28/05/2015  University of Salamanca, Spain

• Дата (од-до)

 

8-11 October 2014

• Место

 

Охрид, Македонија

·         Организација & личност за потврда[8] (име и контакт)

 

Society of Chemists and Technologists of MacedoniaXXIII,

• Позиција

 

Коавтор, Angelovska, J. Porjazoska Kujundziski, Al. Meshko, V, Challenges of being an engineer, Book of abstracts, Society of Chemists and Technologists of MacedoniaXXIII, Congress of Chemists and Technologists of Macedonia,

• Дата (од-до)

 

3-6 Септември 2013

• Место

 

Wageningen, Netherlands.

·         Организација & личност за потврда[9] (име и контакт)

 

TObeWELL, COST Action first conference: Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda, 

• Позиција

 

Презентер и автор, Angelovska J., Wellness Tourism as beneficiary of Cultural Ecosystem Services in book of abstracts TObeWELL, COST Action first conference: Linking wellness tourism to ecosystem services: towards a research agenda, , Wageningen, Netherlands 3-6 September 2013.

• Дата (од-до)

 

7-11 Јули 2014

• Место

 

Амстердам, Холандија

·         Организација & личност за потврда[10] (име и контакт)

 

Amsterdam Institute for Advanced labourStudies (AIAS), Amsterdam

• Позиција

 

Презентер и автор, Angelovska, J. Invisible barriers that women cannot break - glass ceiling - (paper) presented, Summer School: The gender pay gap revisited – causes and consequences of horizontal and vertical gender inequalities on the labor market 7-11 July 2014, Amsterdam Institute for Advanced labourStudies (AIAS), Amsterdam

• Дата (од-до)

 

Мај 31 - Јуни 01 2012

• Место

 

Сарајево, Босна и херцеговина

·         Организација & личност за потврда[11] (име и контакт)

 

International Burch University

• Позиција

 

Коавтор,  Senturan S., Angelovska J. Empowerment at Higher Educational Organizations, In Proceedings of: 3rd International Symposium on Sustainable Development, May 31 - June 01 2012, Sarajevo,VOL.1,241-248

 

 

Проекти

 

2011-2015

 

COST Action IS1004: WEBDATANET: Web-based data-collection, methodological challenges solutions and implementation: Member of the Management Committeе

2012-2016

 

COST Action IS1204: Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services (TObeWELL):  Member of the Management Committee

2012-2016

 

COST Action IS1104: The EU in the new complex geography of economic systems: models, tools and policy evaluation: Member of the Management Committee

2014-2018

 

COST Action TD1306: New Frontiers of Peer Review (PEERE): Member of the Management Committee

2017-2021

 

COST Action CA16121: From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:   Member of the Management Committee

 

Публикации

 

 

2017

 

Angelovska, J. (2017).The impact of financial crisis on the short interaction between Balkan stock markets, UTMS Journal of Economics, 8, No.2, pp.53-66

2017

 

Angelovska, J. (2017). Investors’ behaviour in regard to company earnings announcements during the recession period: evidence from the Macedonian stock exchange, Economic Research

2016

 

Angelovska, J. (2016). Large share price movements, reasons and market reaction. Management, Vol. 21, 1, pp. 1

2016

 

Angelovska, J. (2016). Equity Market Integration is driven by the Advances in Information and Communications Technology. Transformations in Business & Economics

2015

 

 Angelovska, J. (2015). Macedonian Small Investors’ Behavior Towards Stock Market. Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 18, No. 1, pp. 51-60.

2014

 

Angelovska, J. (2014). Determining The Factors that Influence Investors’ Decisions to Buy or Sell Stocks on The Macedonian Stock Market. Economic Development Vol.16.No3. pp.137-151.

2014

 

 Georgievski B. and Angelovska J. (2014). Can Argentinian Model be Applied to Overcome Greek Financial Crisis? The Annals of the Faculty of Economics, Subotica Vol.50. No.31, pp.75-85.

2014

 

Stephanie Steinmetz,............................Julijana Angelovska, ....................., Yavor Markov, Innovation and quality in web-based data collection, International Journal of Internet Science, 2014, 9 (1)

2014

 

Angelovska, J. (2014). Month Related Seasonality on the Macedonian Stock Market. Business and Economics Research Journal. Vol.5.No.1.pp.143-150.

2013

 

Angelovska, J. (2013). Managing market risk with VaR (Value at Risk). Journal of Contemporary Management Issues. Vol.18. No. 2.

2013

 

Angelovska, J. and Mavrikiou, P.M. (2013). Can creative web survey questionnaire design improve the response quality? University of Amsterdam, AIAS Working Paper 131.

2013

 

Angelovska J.,(2013) Detecting Positive Feedback Trading when Autocorrelation is Positive, Zagreb International Review of Economics & Business,Vol.16, No.1, pp.93-101       

2013

 

Angelovska. J., (2013). An Econometric Analysis of Market Anomaly - Day of the Week Effect on a Small Emerging Market, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences Vol. 3, No.1, pp. 314–322

2012

 

Angelovska J., Bilic Sotiroska S., Angelovska N., (2012). The Impact of Environmental Concern and Awareness on Consumer Behaviour, Journal of International Environmental Application & Science, Vol 7 (2) 406-416

2011

 

Angelovska J. (2011)  The Impact of Political Events - Name Issue on an Emerging Macedonian Stock Market, Journal of Public Administration and Governance ISSN 2161-7104 2011, Vol. 1, No. 2