OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Проректор - CV

 

Лични податоци

 
Име

  Зоран Ивановски

E-маил

  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Акаденска титула

  Редовен Професор

 


Работно искуство

 
• Датуми (од – до)

  2011- денес

• Име и адреса на вработувачот

  Универзитет за Туризам и Менаџмент Скопје

• Вид на бизнис или сектор

  Образование

• Професија или функција

  Про-ректор за меѓународна соработка

• Главни активности и одговорности

  Настава, управување со факултетски активности- Курсеви (Инвестиции, Финансиски менаџмент, Финансиски пазари и институции, Анализа на финансиски извештаи, Девизен систем и девизно работење, Економија на јавен сектор)

• Датуми (од – до)

  2011- денес

• Име и адреса на вработувачот

  Универзитет на Југоисточна Европа-Тетово

• Вид на бизнис или сектор

  Образование

• Професија или функција

  Визитинг професор

• Главни активности и одговорности

  Настава, Курсеви Напредна економија, Бизнис финансии, Анализа на финансиски извештаи, Он-лине бизнис финансии

• Датуми (од – до)

  2009-2010

• Име и адреса на вработувачот

  Европски Универзитет – Скопје

• Вид на бизнис или сектор

  Образование

• Професија или функција

  Ректор на Европски Универзитет

• Главни активности и одговорности

  Настава, управување со факултетски активности

• Датуми (од – до)

  2006-2009

• Име и адреса на вработувачот

  Европски Универзитет – Скопје

• Вид на бизнис или сектор

  Образование

• Професија или функција

  Про- ректор за меѓународна соработка и Декан на Економски факултет

• Главни активности и

Одговорности

  Настава, управување со факултетски активности

• Датуми (од – до)

  2005-2006

• Име и адреса на вработувачот

  Европски Универзитет – Скопје

• Вид на бизнис или сектор

  Образование

• Професија или функција

  Професор на Економски факултет

• Главни активности и одговорности

  Настава

• Датуми (од – до)

  1997 – 2005

• Име и адреса на вработувачот

  Воена Академија “Генерал Михаило Апостолски“- Скопје

• Вид на бизнис или сектор

  Образование

• Професија или функција

  Професор

• Главни активности и одговорности

  Настава

• Датуми (од – до)

  1989- 1997

• Име и адреса на вработувачот

  Министер за одбрана

• Вид на бизнис или сектор

  Одбрана, логистика

• Професија или функција

  Офицер

• Главни активности и одговорности

  Логистика

 


Образование и обука

 
• Датуми (од – до)

  2001 – 2003

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

  Универзитет: “Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за одбранбени и мировни студии

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

  Економија на одбрана

• Доделено звање

  Доктор по економија на одбрана

• Ниво во националната класификација

  Дипломиран VIII

• Датуми (од – до)

  1997

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

  Универзитет: “Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

  Монетарна економија

• Доделено звање

  Магистер по економски науки

• Ниво во националната класификација

  Дипломиран VII 2

• Датуми (од – до)

  1984 -1989

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

  Универзитет: “Св. Кирил и Методиј“, Економски факултет

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

  Финансии – сметководство- банкарство

• Доделено звање

  Дипломиран економист

• Ниво во националната класификација

  Дипломиран VII 1

• Датуми (од – до)

  1999

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

  Европски центар за безбедносни студии “Маршал Центар“, Garmischpartnekirchen, Германија

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

  Специјализација за лидерство

• Датуми (од – до)

  2000

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

  ILMO- Кралска воена академија, Холандија, Бреда

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

  Меѓународни односи

 


Професионално искуство

 
• Датуми (од – до)

  2010-денес

• Локација

  Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  PRIMEKO BIZ Skopje

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

• Позиција

  Претседател на редакцијата Примеко Економски билтен

• Опис

  Професионален весник

• Датуми (од – до)

  2010-

• Локација

  EU-COST Акција IS0802

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  GRIP Белгија, Брисел

• Позиција

  Проект директор за Македонија

• Датуми (од – до)

  2006-2009

• Локација

  NATO- Наука за мирот

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  NATO HQ SpS Дивизија

• Позиција

  Проект директор за Македонија

• Датуми (од – до)

  2009

• Локација

  Образование и обука за тргување со хартии од вредност

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  SEC Македонија, Марина Кавракова

• Позиција

  Професор

• Датуми (од – до)

  2010-2011

• Локација

  Образование и обука за инвестиционо советување

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  SEC Македонија, Марина Кавракова

• Позиција

  Професор

• Датуми (од – до)

  2003-2004

• Локација

  Комисија за развој на концепт за логистика

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  MoD

• Позиција

  Проект менаџер

• Датуми (од – до)

  2002-2006

• Локација

  Комисија за финансирање и буџетирање

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

  Национален парламент на Република Македонија

• Позиција

  Консалтинг

 


Проекти

 
2002-2005

  ESCADA, CESS Groningen, Holand,

2006-2009

  NATO, SfP 982063, Проект директор за Македонија

2010-2013

  EU COST Акција IS0802, Проект директор за Македонија

 


Публикации

 
2015

  Zoran Ivanovski, Toni Stojanovski, Z.Narasanov, Volatility And Kurtosis Of Daily Stock Returns At MSE, UTMS Journal of Economics, 2015, Vol. 6, No.2

2015

  Zoran Narasanov, Zoran Ivanovski, THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL EMOTIONAL INTELLIGENCE FACTORS ON LEADERSHIP PRACTICES, ICON BEST 2015, 09-10.10.2015, Skopje

2015

  Zoran Ivanovski, Nadica Ivanovska, Z.Narasanov, THE ANALYSIS OF DAILY STOCK RETURNS AT MSE, ICON BEST 2015, 09-10.10.2015, Skopje

2015

  Zoran Ivanovski, Zoran Narasanov, Nadica Ivanovska, VOLATILITY AND KURTOSIS AT EMERGING MARKETS: COMPARATIVE ANALYSIS OF MACEDONIAN STOCK EXCHANGE AND SIX STOCK MARKETS FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Journal of International Scientific Publications Economy & Business, Volume 9 (2015)

2015

  Zoran Ivanovski, Zoran Narasanov, Nadica Ivanovska, ACCURACY OF DIVIDEND DISCOUNT MODEL VALUATION AT MACEDONIAN STOCK EXCHANGE Journal of International Scientific Publications, Economy & Business, Volume 9 (2015)

2015

  Zoran Ivanovski, Nadica Ivanovska, Z.Narasanov, Application of Dividend Discount Model Valuation at Macedonian Stock Exchange, UTMS Journal of Economics, 2015, Vol. 6, No.1

2014

  Зоран Ивановски, Меѓународни финансии, книга, УТМС, Скопје

2014

  Z.Ivanovski, Z.Narasanov, Facing the economic crises: Strenghtens and weakneses of current public investments in Macedonia economy, XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ISC “Management and Engineering’ 14”, JUNE 22-25, 2014 , Sozopol, Bulgaria

2014

  Zoran Ivanovski, Nadica Ivanovska, Z.Narasanov, Fundamental Analysis and Discounted Free Cash Flow Valuation of Stocks at Macedonian Stock Exchange, UTMS Journal of Economics, 2014, Vol. 5, No.1

2013

  Z.Ivanovski, Z.Narasanov, N.Ivanovska, The possibility of networking among higher education institutions in the post-Yugoslav space – the case of the Republic of Macedonia, Conference Lessons learned for the European Union: a reflection on stronger co-operation in the western balkans for a better European future- AcadEU, 2013 Nov.2013, Ljubljana, Slovenia

2013

  Zoran Ivanovski, Toni Stojanovski, Nadica Ivanovska Interest rate risk of bond prices on Macedonian Stock Exchange –Empirical test of duration, modified duration and convexity and bonds valuation, Ekonomska istrazivanja- Economic Research  Vol.26, No.3, Indexed in Journal Impact Factor, Thomson Reuters

2013

  ICON BEST 2013, 04 October 2013, Skopje, “Stocks valuation at MSE with dividend discount model: Is it obsolete or still applicable in practice?

2013

  ICON BEST 2013, 04.October 2013, Skopje, “Fundamental analysis and discounted cash flow valuation of stocks at MSE

2013

  Zoran Ivanovski, A.Milenkovski, N.Ivanovska, S.Kozuharov, Development and improvement of business higher education through implementation of students learning outcomes assessment plan (sloap), UTMS Journal of Economics, Vol.4, No.1

2012

  Зоран Ивановски, Инвестиции, УТМС, Скопје

2012

  Зоран Ивановски, Банкарство, УТМС, Скопје

2011

  Nadica Ivanovska, Zoran Ivanovski, Macedonian Stock-Exchange: Development of Investment Banking as Opportunity for Larger Investments in National Economy, UTMS Journal Of Economics, Vol2, Number 2

2011

  The 2-nd International Scientific Congress on The Influence of Tourism on Economic Development, 27-29 April 2011, Skopje, “Current economic crises and challenges for investments in Macedonia”

2011

  The 2-nd International Scientific Congress on The Influence of Tourism on Economic Development, 27-29 April 2011, Skopje, “MSE: Development of investment banking as opportunity for larger investments in national economy”

2011

  Зоран Ивановски ,Девизен систем и девизно работење, УТМС, Скопје

2011

  Зоран Ивановски, Финансиски пазари и институции, УТМС, Скопје

2009

  Elenior Nikolov, Mitko Bogdanoski, Robertino Chontev, Elena Stoichkova, Zoran Ivanovski: “R&D national policy in the Republic of Macedonia according to trhe security related and generals R&D scene – current status and shortfals”, NATO SfP International Conference, 14-15 May 2009, Sofia, Bulgaria

2009

  Zoran Ivanovski, Elena Stoichkova: “Current economic crises and challenges for defense budgets”, NATO SfP International Conference, 14-15 May 2009, Sofia, Bulgaria

2009

   Zoran Ivanovski: “Development of a Macedonian logistics services firm”, Proceedings of NATO SfP International Conference <<R&D Strategies in Support of Dual Industrial Transformation>>, National Defence College of Bucharest, 1-3 November 2007,Romania, pg.241-252, PRINTECH, ISBN 978-606-521-269-5, Bucharest

2008

   Elenior Nikolov, Mitko Bogdanovski, Robertino Chontev, Zoran Ivanovski: “The Мacedonian defense market and transformation” Proceedings of the NATO SfP International Conference <<Policy and Models for R&D Management in Support of Defence Industrial Transformation>>28-29 June 2007, Sofia, Bulgaria, pg.65-80, AVANGARD PRIMA, ISBN 978-954-323-364-9, Sofia

2009

  Зоран Ивановски, Надица Ивановска, Демистификација на митовите за вреднување, научен труд, Европски универзитет

2008

  Зоран Ивановски, Надица Ивановска Евалуација на вредноста на компаниите преку дисконтиран free cash flow модел, научен труд, Европски универзитет, Скопје

2008

  Зоран Ивановски, Анализа на берзанско работење, научен труд, Европски универзитет

2007

  Зоран Ивановски, Финансиски менаџмент, Европски универзитет, Скопје

2007

  Зоран Ивановски, Хартии од вредност и портфолио менаџмент, Европски универзитет, Скопје

2006

  Zoran Ivanovski, Маcedonia experience: Implenetnation of logistics concept – the way ahead towards full public-private partnership in security and defence sector, Scientific Conference -  “PPP in security and defence sector – national practicies”, Sofia

2006

  Zoran Ivanovski, Saso Kozuharov, Еmerging Educational Markets ih the Three Worlds Regions, IACBE, Paris

2006

  Zoran Ivanovski, Improvement of the results of public companies, Bussines Policy, Belgrade

2006

  Зоран Ивановски, А.Станковска, Економија на јавен сектор, Европски факултет, Скопје

2006

  Zoran Ivanovski, A.Stankovska, Foreign-Exchange Policy, university book, European university, Skopje

2005

  Зоран Ивановски, Безбедносни системи, универзитетска книга , Европски универзитет, Скопје

2005

  Зоран Ивановски, Финансиски менаџмент, универзитетска книга, Европски факултет, Скопје

2005

  М.Шукаров, З.Ивановски, Хартии од вредност и портфолио менаџмент, универзитетска книга, Три, Скопје

2004

  Zoran Ivanovski, Implementation of PPBS in MoD, Contemporary Macedonian defense, year 4, Skopje

2004

  Зоран Ивановски, , Брно 2004, научно истражување, Конференција

2003

  Zoran Ivanovskiи, Towards Euroatlantic Integration: Security Sector Reforms in the Republic of Macedonia

2003

  Zoran Ivanovski, Towards Euro-Atlantic integration: Security Sector Reforms the Republic of Macedonia, scientific paper, Conference Macedonia in NATO

2003

  Зоран Ивановски, Стратешка реалност: Глобализација и неполарност, научно истражување , Современа македонска одбрана, година 4, Скопје

2002

  Зоран Ивановски , Дивиденди од тероризмот, scientific study, научно истражување , Современа македонска одбрана, година 3, Скопје

2003

  Зоран Ивановски, “Транспарентност и одговорност на безбедносниот сектор”, научно истражување, (DCAF- Женева)

2003

  Зоран Ивановски, “Економските аспекти на внатредржавните конфликти”, Македонска перспектива научно истражување, (DCAF-Женева)

2002

  Зоран Ивановски, Глобални аспекти на организираниот криминал и кризите во Република Македонија, научно истражување, Факултет за безбедност, година 20, број 1, Скопје

2001

  Зоран Ивановски, Логистички Ѕидови, Скопје, научно истражување, Современа македонска одбрана, година 2, број.4

2001

  Зоран Ивановски, Воена логистика, научени лекции и перспективи за иднината, Современа македонска одбрана, година 2, број 3, Скопје

2000

  Сокле Кочоски, Зоран Ивановски, Демократизација, политичка нестабилност и војна, научно истражување, Конференција “10 години подоцна, Охрид

1999

  Зоран Ивановски, Одбрана во транзиција, научно истражување, Конференција за одбрана на економијата, Garmischpartenkirchen, Германија

2003

  Зоран Ивановски, Конверзија на трошоците во одбраната и интеграција на безбедносната и економската димензија, докторски труд

2002

  Сокле Кочоски, Зоран Ивановски, Организација и економија на прехрана во армијата, книга, Воена Академија

2000

  Сокле Кочоски, Зоран Ивановски, Организација и економика на интендант опрема, книга, Воена Академија

1997

  Зоран Ивановски, Детерминанти и елементи на монетарниот систем во пазарната економија, магистерски труд