OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Член

 

Лични податици

 

Име

 

Далиборка Блажеска

Телефон

 

+38978428969

E-маил

 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Националност

 

Македонка

Датум на раѓање

 

08.04.1974

Пол

 

Женски

Академска титула

 

доктор по економски науки / вонреден професор

 

Работно искуство

 

Датуми (од – до)

 

Септември 2015 - моментално

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Декан на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и професор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање на факултетските активости и учество во наставно-образовниот процес по предметите: Маркетинг, Маркетинг менаџмент, Меѓународен маркетинг, Бренд менаџмент, Маркетинг на услуги, Стратегиски маркетинг, Канали на маркетинг, истажувачка работа, администрација

Датуми (од – до)

 

2014 – 2015

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје, Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

В.Д. Декан на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент и професор

Главни активности и одговорности

 

Менаџирање на факултетските активости и учество во наставно-образовниот процес по предметите: Маркетинг, Маркетинг менаџмент, Меѓународен маркетинг, Бренд менаџмент, Маркетинг на услуги, Стратегиски маркетинг, Канали на маркетинг

Датуми (од – до)

 

2013-2014

Име и адреса на вработувачот

 

Универзитет Евро Балкан, Република Македонија

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

Работна позиција

 

Професор

Главни активности и одговорности

 

Учество во наставно-образовниот процес по предметите Банкарски маркетинг и Е -бизнис

Датуми (од – до)

 

2009-2013

• Име и адреса на вработувачот

 

Европски Универзитет РМ Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Високо образование

• Работна позиција

 

Професор

•Главни активности и одговорности

 

Учество во наставниот процес по предметите:Планирање на маркетинг, Промоција, Однесување на потрошувачите, Маркетинг во туризмот и угостителството, Бренд менаџмент, Непрофитен маркетинг менаџмент, Маркетинг на земјоделски производи

• Датуми (од – до)

 

2006-2009

Име и адреса на вработувачот

 

Европски Универзитет РМ Скопје

Вид на бизнис или сектор

 

Високо Образование

• Работна позиција

 

Асистент

•Главни активности и одговорности

 

Учество во наставно-образовниот процес по предметите: Стратегиски менаџмент, Маркетинг менаџмент на мал бизнис, Промоција, Маркетинг планирање

• Датуми (од – до)

 

1999-2002

Име и адреса на вработувачот

 

АД Тане Цалески Кичево

Вид на бизнис или сектор

 

Индустрија

• Работна позиција

 

Раководител на финансиско одделение

•Главни активности и одговорности

 

Менаџирање и организација на финансиско одделение

 

Образование и обука

 

• Датуми (од – до)

 

2006-2009

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Европски Универзитет Република Македонија, Скопје – Факултет за економски науки

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Маркетинг

• Доделено звање

 

Доктор по економски науки

• Ниво во националната класификација

 

VIII

• Датуми (од – до)

 

1997-2002

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет “Св.Климент Охридски”- Економски факултет, Прилеп

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Маркетинг-Менаџмент

• Доделено звање

 

Магистер по економски науки

• Ниво во националната класификација

 

VII 2

• Датуми (од – до)

 

1992-1996

• Име и вид на организацијата која го обезбедува образованието или обуката

 

Универзитет “Св.Климент Охридски”- Економски факултет, Прилеп

• Главни предмети/професионални вештини опфатени во обуката

 

Економија на претпријатие

• Доделено звање

 

Дипломиран економист

• Ниво во националната класификација

 

VII 1

 

Меѓународни конгреси и симпозиуми

 

• Датуми (од – до)

 

08 Октомври 2016 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ICON BEST 2016 - The 5th Jubilee International Scientific Congress “Global Tourism Challenges in 21st century”

• Позиција

 

автор на трудот, панелист, член на организацискиот одбор

“The social networks a powerful marketing tool for effective communication with the consumer”

• Датуми (од – до)

 

30 Септември, 2016

• Локација

 

Белград, Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Singidunum University, International scientific conference SITCON 2016 "Quality as a basis for tourism destination competitiveness", Singidunum International tourism conference-2016

• Позиција

 

коавтор на трудот

“Hotel image as an important prerequisite for creating a vompetitive advantage”

• Датуми (од – до)

 

09-11 Октомври 2015 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ICON BEST 2015 - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, 4th International Scientific Congress "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management"

• Позиција

 

коавтор на трудот, панелист

“The influence of the social factor during adaptation of the marketing strategies in franchise”

• Датуми (од – до)

 

09-11 Октомври 2015 година

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, ICON BEST 2015 - International Conference for Business, Economy, Sport and Tourism, 4th International Scientific Congress "Economic analysis of global trends in tourism, finance, education & management"

• Позиција

 

коавтор на трудот, панелист

“Important comportant components that affect the image of the company for achieving competitive advantage”

• Датуми (од – до)

 

10-14 Јуни 2015 година

• Локација

 

Гостивар, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

International congress on economics and business "New Economic Trends and Business Opportunities", International Vision University - Gostivar

• Позиција

 

коавтор на трудот   

 “The implementation of integrated marketing communicatons in function of increasing company' s profit”

     

• Датуми (од – до)

 

10-14 Јуни 2015 година

• Локација

 

Гостивар, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

International congress on economics and business "New Economic Trends and Business Opportunities", International Vision University - Gostivar

• Позиција

 

коавтор на трудот   

 “Strategic Alliances as a Method for Creating Competitive Advantage on the Global Market”

• Датуми (од – до)

 

29-31.03.2015

• Локација

 

Бор, Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

XI International May Conference on Strategic Management - IMKSM2015: “Touch the New Wave”, University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management department

• Позиција

 

Co-author of a scientific paper (attending and presenting)

“The impact of the brand on consumer’s decision making process”

• Датуми (од – до)

 

11-12.02.2015

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, Меѓународна научна конференција “Новите предизвици за маркетингот- теорија и практика”

• Позиција

 

коавтор на трудот

“Плава океанска стратегија – стратешки потег во функција на развој на компанијата”

• Датуми (од – до)

 

11-12.02.2015

• Локација

 

Скопје, Македонија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, Меѓународна научна конференција “Новите предизвици за маркетингот- теорија и практика”

• Позиција

 

коавтор на трудот, панелист

“Влијанието на информационата технологија на маркетинг комуницирањето на компаниите  и идните маркетинг трендови”

• Датуми (од – до)

 

25-26.04.2014

• Локација

 

Белград, Р.Србија

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет Сингидунум, Меѓународна научна конференција SINTEZA 2014,  “Значењето на Интернетот во деловните активности во Србија и светот”

• Позиција

 

коавтор на труд, панелист

“Значењето на оn line маркетингот за постигнување на конкурентска предност”

• Датуми (од – до)

 

20-21.12.2013

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет Евро Балкан, Меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на  правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,

• Позиција

 

коавтор на труд и презентер

“Примена на информациско комуникациските технологии во деловните субјекти”

• Датуми (од – до)

 

20-21.12.2013

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Универзитет Евро Балкан, Меѓународна научна конференција на тема „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на  правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија“,

• Позиција

 

коавтор на труд и презентер “Примена на компјутерски потпомогнати ревизорски техники во ревизијата на измами како придобивка од развојот на информационата технологија”,

• Датуми (од – до)

 

06-07 јуни 2013

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Европски Универзитет, Меѓународна научна конференција “Промените во глобалното општество”

• Позиција

 

коавтор на труд, “Менаџирање на луксузните брендови во светот кој бргу се менува”,

• Датуми (од – до)

 

14-15 јуни 2012

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, Меѓународна научна конференција “Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите

• Позиција

 

коавтор на труд и презентер, “Значењето на on line маркетингот за успешно работење на македонските компании”

• Датуми (од – до)

 

14-15 јуни 2012

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, Меѓународна научна конференција “Улогата на медиумите во промоцијата на производите и услугите

• Позиција

 

коавтор на труд, “Критика на медиумите за промоција на стоки и услуги”,,

• Датуми (од – до)

 

09-10 Март 2012

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Европски Универзитет, Меѓународна научна конференција,“Лицата на кризата“

• Позиција

 

коавтор на трудот, “Дали кризата треба да ги менува потрошувачките навики”,

• Датуми (од – до)

 

09-10 Март 2012

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Европски Универзитет, Меѓународна научна конференција,“Лицата на кризата“

• Позиција

 

коавтор на трудот и презентер, “Дали кризата треба да ги намали буџетите за маркетинг”,

• Датуми (од – до)

 

Јануари 2011

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Европски Универзитет Република Македонија, Меѓународна научна конференција “Европа- пат кон иднината”

• Позиција

 

автор на трудот, “Диференцијацијата како средство за остварување на конкурентска предност”

• Датуми (од – до)

 

Maј 2009

• Локација

 

Охрид

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, научен семинар, “Начини за надминување на проблемите од економската криза”

• Позиција

 

автор на трудот, “Начини за надминување на проблемите од економската криза”

• Датуми (од – до)

 

2009

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Европски Универзитет, Годишник на трудови

• Позиција

 

автор на трудот, “Предности и пропусти во управувањето со брендовите”,

• Датуми (од – до)

 

септември 2008

• Локација

 

Охрид

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, Меѓународна научна конференција

• Позиција

 

автор на трудот, “Примена на маркетингот во банките - неопходност за успех”

• Датуми (од – до)

 

2008

• Локација

 

Скопје

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Европски Универзитет, Годишник на трудови

• Позиција

 

aвтор на трудот, “Колкава е вредноста на дизајнот“

• Датуми (од – до)

 

октомври 2007

• Локација

 

Охрид

• Компанијата и одговорното лице
(име и податоци за контакт)

 

Македонско здружение за маркетинг, Меѓународна научна конференција

• Позиција

 

коавтор на трудот, “Бренд – искуството на потрошувачот”

 

Публикации

 

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Blazeska Daliborka, Davkovska Vladanka, Nakovski Dejan, “Hotel service, assumption and starter of the hotel development”, UTMS Journal of Economics, Vol. 7, No. 2 (pp.175-186), December 2016 (EBSCO)

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Naumovska Ljupka, Blazeska Daliborka,Public Relation Based Model of Integrated Marketing Communications”, UTMS Journal of Economics, Vol. 7, No. 2 (pp.175-186), December 2016 (EBSCO)

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Sashko Gramatnikovski, Ace Milenkovski and Daliborka Blazheska, “The impact of the international tourism receipts on GDP – The case of republic of Macedonia”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.6, No.4 (pp.220-225), October 2016 (EBSCO)

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Daliborka Blazeska, Meri Nickova, “Creating marketing strategies for development of the wine tourism”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.6, No.4 (pp.177-184), October 2016 (EBSCO)

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Ljupka Naumovska, Daliborka Blazeska, “Integrated Marketing Communication Model for Political Science”, Political Science Forum,  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  Volume 5, Number 1, Spring 2016

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Daliborka Blazeska, Lupka Naumovska, “Socially responsible activities - an efficient tool for the companies for marketing communication with the consumers”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol. 6, No. 3, June 2016, pp. 10–18 E-ISSN: 2225-8329, P-ISSN: 2308-0337 (EBSCO)

2016

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Daliborka Blazeska, Natasha Ristovska, “The product design as a significant element of differentiation for achieving market competitiveness”, Economic Development, Journal of the Institute of Economics-Skopje, Year 18, No. 1-2 (pp. 41-57),  June 2016 (EBSCO)

2015

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Kozuharov Sasho,  Ristovska Natasha, Blazeska Daliborka, “International standards for financial reporting - harmonization in the Republlic of Macedonia ”, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2, December 2015 (EBSCO)

2015

 

коавтор на труд во меѓународно списание

Gramatnikovski Sashko” The quality of the tourist destination a key factor for increacing their attractiveness”, UTMS Journal of Economics, Vol. 6, No. 2, December 2015 (EBSCO)

2013

 

автор на високообразовен учебник (Бренд менаџмент)

2010

 

коавтор на високообразовен учебник (Маркетинг на земјоделски производи)

2009

 

коавтор на високообразовен учебник (Маркетинг менаџмент во туризам и угостителство)

2009

 

коавтор на високообразовен учебник (Непрофитен маркетинг менаџмент)

2009

 

коавтор на високообразовен учебник (Стратегиски маркетинг)

2008

 

коавтор на високообразовен учебник (Маркетинг логистика)