OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои се насочени кон апликативност на стекнатите теоретски знаења, вештини и компетенции во функција на обезбедување силна академска и институционална подршка за високо ниво на компетентност...

Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје континуирано соработува со деловната заедница со цел студентите да учат од добри практики што ќе придонесе да се стекнат со извонредни компетенции...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои приоритетно се фокусирани на обезбедување силна академска и институционална подршка на студентите...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје во соработка со Министерството за образование и наука, ги имплементира активните политики во рамките на Твининг проектот финансиран од ЕУ...

Страница 1 од 16