OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на долгогодишната практика на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, согласно годишната програма на Факултетот за претприемачки бизнис на 05.12.2017 година, гостин предавач од практиката беше г-дин Јован Грков...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои се насочени кон апликативност на стекнатите теоретски знаења, вештини и компетенции во функција на обезбедување силна академска и институционална подршка за високо ниво на компетентност...

Универзитетот за туризам и менаџмент – Скопје континуирано соработува со деловната заедница со цел студентите да учат од добри практики што ќе придонесе да се стекнат со извонредни компетенции...

Универзитетот за туризам и менаџмент креира политики кои приоритетно се фокусирани на обезбедување силна академска и институционална подршка на студентите...

Страница 1 од 17