OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Финансии

Уплатата на средствата за студирање (школарина) се врши на жиро-сметката на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје:

Уплатница за школарина

Плаќање со кредитни картички:

2 3 4

 

ПРЕГЛЕД НА ПАРИЧНИ ИСНОСИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ УПЛАЌААТ СТУДЕНТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ ВО СКОПЈЕ

Уплатата на долунаведените средства се врши на следнава жиро-сметка на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје:

uplatnica

Издавање на Уверение за положени испити  
Запишување и заверка на академска година  
Издавање на Сертификат за Е-индекс  
Издавање на Диплома и Додаток на Диплома на УТМС на англиски јазик  
 
Издавање на Сертификат за познавање на англиски јазик  
Издавање на Диплома и Додаток на Диплома на УТМС - дупликат  
Колоквиум (додипломци)  
Колоквиум (последипломци)  
Завршен испит (додипломци)  
Завршен испит (последипломци)  

 

 

 

 

 

 

За оценка на дипломски труд, свечена одора и свечена промоција цената се формира со одлука на Ректорски совет