OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје во академската 2017-2018 година во рамките на креираните уникатни и актуелни образовни политики на студентите ќе им овозможи вклучување во креативни активности...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје објавува Конкурс за избор на студенти и наставен кадар и мобилност за обука...

Универзитетот за туризам и менаџмент-Скопје преку Центарот за кариера на студентите им овозможува реализација на клиничката настава во престижни компании и институции во Р. Македонија...

Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје на почетокот на 2017 година склучи договор за соработка за студентска пракса со Eco Hotels Gestio S.L. во Шпанија...

Страница 5 од 30