OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.

Советодавниот одбор на Факултетот за претприемачки бизнис на 24.03.2015 година одржа седница на која, беа разгледувани предлозите за развојна стратегија на УТМС и Факултетот...

Студентите на УТМС се поделени во групи за кои е задолжен ментор кој континуирано ги следи нивните активности во текот на академската година.

На 19.03.2015, гостин во емисијата Профит на Наша ТВ, чиј уредник и водител е Г-ѓа Марија Георгиевска е доц. д-р Наташа Ристовска, в.д декан на Факултетот за претприемачки бизнис во рамките на УТМС.
Страница 10 од 28