OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Секторот за локален економски развој на Град Скопје во соработка со Економскиот институт-Скопје на 15 мај 2014 година, организираше еднодневна работилница со членовите на работната група за изработка на Стратегија за поддршка на мали и средни претпријатија (МСП) и претприемништво на Град Скопје, со Акционен план, за периодот 2014-2017 година.
Конкурентноста на претпријатијата како предизвик за стопанството
Страница 10 од 26