OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Задолжителната практична работа студентите од Факултетот за претприемачки бизнис ја реализираат во бројни институции, организации и компании во земјата и странство.
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, согласно утврдената програма и практика, по повод завршувањето на академската 2014/2015 година... 
Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за претприемачки бизнис, го надополнуваат со практична работа во институции, организации и компании во земјата и странство.
Во рамките на годишната програма на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, за гостување на предавачи од практиката во наставата на поодделните предмети, на ден 08.05.2015 година, гостин од Факултетот за претприемачки бизнис беше д-р Љубиша Николовски, Раководител на сектор за институционална поддршка и трансфер на знаење од Агенцијата за поддршка на претприемаштвото во Република Македонија.
Страница 8 од 27