OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Стекнатото теоретско знаење во текот на наставата, студентите од Факултетот за претприемачки бизнис, го надополнуваат со практична работа...
Врз основа на договорот за соработка помеѓу УТМС и АД Македонска пошта, дел од студентите од Факултетот за претприемачки бизнис ја реализираат праксата во оваа институција.
Задолжителната практична работа студентите од Факултетот за претприемачки бизнис ја реализираат во бројни институции, организации и компании во земјата и странство.
Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, согласно утврдената програма и практика, по повод завршувањето на академската 2014/2015 година... 
Страница 7 од 27