OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

Бордот на Факултетот за претприемачки бизнис го сочинуваат седум членови, добро познати и истакнати во своите професионални области. Претседател на Бордот е м-р Бети Деловска. Бордот е формиран со цел Факултетот поуспешно да се поврзе со бизнис секторот. Имајќи во предвид дека сите членови се искусни професионалци, можат да придонесат за успешна презентација на Факултетот, и да го понудат своето знаење во вид на презентација или предавање на студентите. Исто така, тие се целосно ангажирани и посветени да осигураат дека наставните и предметните програми на Факултетот се релевантни и директно соодветствуваат со практиката. На Седниците, членовите на Бордот даваат предлози, идеи и водат дискусија за новите трендови во бизнис светот и потребите за унапредување на методите и техниките на управување со деловните активности и промоција на менаџментот и претприемаштвото. 

Име и презиме

Организација

М-р Бети Деловска, претседател

БАСМЕ КТ ДОО, Директор
Д-р Љубиша Николовски, заменик-претседател

Раководител на сектор за институционална поддршка и трансфер на знаење, Агенција за поддршка на претприемништвото на РМ – АППРМ (во пензија)
Сузана Арсова Костадинова, член

Министерство за економија, Помошник раководител на Сектор за претприемаштво и конкурентност на мали и средни претпријатија
Горан Антевски, член

Раде Кончар ТЕП, Трансформатори и електрични постројки, Генерален директор
Валентин Дејанов, член

Македонска пошта АД Скопје, Директор на подружница Ѓорче Петров
Јован Грков, член

Урбан Инвест ДОО, Генерален директор
М-р Марија Георгиевска, член

Наша ТВ, Уредник и водител на Профит
Александар Паловски, член

Академска книга Скопје, сопственик
Стојмирка Тасева, член

Здружение за економско истражување и развој Прогрес Плус Скопје, Претседател
Розита Талевска Христовска, член

Фондација Бизнис Старт ап Центар, Директор
Д-р Наташа Ристовска, член

Претставник од основачот

 

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИС 2017 ГОДИНА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИС 2016 ГОДИНА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИС 2015 ГОДИНА

ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРЕТПРИЕМАЧКИ БИЗНИС 2014 ГОДИНА