OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Студенти од втора година на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Континуираното одржување на менторски часови со студентите покажуваат резултат.

На ден 18.11.2015 година, со почеток од 12 часот на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 4 од 11