OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси својата професионалност ја стекнуваат и надградуваат со стручна пракса во соодветни компании во Република Македонија.

Страница 11 од 11