OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk

Студентската пракса на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси се остварува во повеќе компании...

Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси уште еднаш потврдија дека човечкиот капитал и пријатната атмосфера за работа се клуч за успехот на една работна организација.
Студентската пракса на на студентите од Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент, се остварува во повеќе компании...

Страница 8 од 13