OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентската пракса на на студентите од Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент, се остварува во повеќе компании...
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, секоја година се грижи за целосна реализација на праксата на своите студенти.
На 13.05.2015 година, се одржа втората седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

Страница 7 од 11