OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Студентите на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси уште еднаш потврдија дека човечкиот капитал и пријатната атмосфера за работа се клуч за успехот на една работна организација.
Студентската пракса на на студентите од Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент, се остварува во повеќе компании...
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, секоја година се грижи за целосна реализација на праксата на своите студенти.
На 13.05.2015 година, се одржа втората седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.
Страница 9 од 22