OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Согласно интерните акти на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, за регулирање на административни форми... 
Факултетот за менаџмент на човечки ресурси како и секоја академска година, така и оваа, на самиот почеток на годината ги избра претставниците од студентите...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси во духот на зацртаните организациски политики ги наградува и поддржува...

Факултетот за менаџмент на човечки ресурси ја започна академската 2015-2016 година со свечен час... 
Страница 4 од 19