OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

На 06.12.2011 година, во рамките на „Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје", формиран е Advisory Board – советодавно тело кои брои 12 членови. Ова тело е оформено со цел да даде професионална и апликативна поддршка во работата на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси. Советодавното тело е составено од искусни професионалци од областа на менаџментот на човечки ресурси, кои ќе придонесат во подобрување на компетитивноста на студентите и нивно оспособување за ефикасно и ефективно менаџирање на интелектуалниот капитал. Членовите на Бордот, на состаноците ги разгледуваат актуелните предизвици од областа на менаџментот на човечки ресурси како и развиваат разни истражувачки иницијативи. Со формирањето на советодавното тело „Универзитетот за туризам и менаџмент", е единствен и оди чекор понапред од останатите институции.

На 19.03.2015 година Бордот (Одборот за соработка и доверба со јавноста) на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси е ажуриран и усогласен со новиот Закон за високо образование на РМ. Во него членуваат актуелни професионалци од областа на човечките ресурси, претставници од МОН и Општина Карпош, како и делегиран претставник од основачот.

Sostanok 

 

 

Име и презиме

Организација

Дарко Петровски

Раководител на ЧР ва ЕВН; Член на Асоцијација за ЧР

Христина Лозаноска Претседател на МАЧР и раководител на ЧР во НБРМ

Анѓела Ристова Раководител на сектор за ЧР Охридска банка
Ирена Стојменовска

Раководител за комерцијални работи - АД Електрани на Македонија

Вера Димитриева Раководител на правен и кадровски сектор на Македонски пошти

Јулијана Стојанова Началник на сектор ЧР, Министерство за одбрана
Билјана Шушкало

Раководител на сектор за ЧР, Мител

Магдалена Лешковска

Раководител на сектор за ЧР, „Костал Македонија“ ДООЕЛ Охрид

Сашо Лазаревски Претседател на Совет на Општина Карпош, АД за стамбен и деловен простор на РМ

Наташа Јаневска

Советник во МОН

Виктор Дојчиновски

Менаџер за човечки ресурси, Ванхол, Скопје

Јово Ратковиќ

Директор на ЧР на УТМС

Александра Стоилковска

Претставник на оснивачот

 

СОСТАНОК НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (19.03.2015)

ВТОР СОСТАНОК НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (13.05.2015)

СЕДНИЦА НА ОДБОРОТ ЗА СОРАБОТКА И ДОВЕРБА СО ЈАВНОСТА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ (07.04.2016)

Записник од состанокот на бордот одржан на 19.03.2015 година

Записник од состанокот на бордот одржан на 17.05.2017 година