OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентите од Економскиот факултет во посета на Халк банка
Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет на УТМС
Декански пофалници за најдобрите студенти на Економскиот факултет
Најдобрите студенти од ЕФ во MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT
Одбрана на дипломски труд на кандидатот Борко Ристовски
Студентите од Економскиот факултет во посета на Државниот завод за статистика
Членот на Советодавниот борд на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, директорот на „Интер Европа логистик“ од Скопје, М-р Небојша Цветановски... 
Во рамките на подигањето на нивото на дисциплините и научно-стручните сознанија на студентите на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје...

Страница 12 од 14