OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
utms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mkutms.edu.mk
Студентите од Економскиот факултет во посета на Халк банка
Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет на УТМС
Декански пофалници за најдобрите студенти на Економскиот факултет
Најдобрите студенти од ЕФ во MAASTRICHT SCHOOL OF MANAGEMENT
Одбрана на дипломски труд на кандидатот Борко Ристовски
Студентите од Економскиот факултет во посета на Државниот завод за статистика
Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со Деканот и Проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров,на 11.06.2015 година присуствуваа и земаа активно учество...
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.

На 25.03.2015 година, група студенти од Економскиот Факултет и Факултетот за Менаџмент на Човечки Ресурси, заедно со професорот Сашо Кожухаров...

Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со деканот и проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров и асистентката м-р Фани Матеска, денес на 19.03.2015 година присуствуваа и земаа активно учество во клубот на истражувачи на Народната банка на Република Македонија, која се одржа во просториите на банката.

Страница 8 од 16