OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

На Економскиот факултет на УТМС, согласно утврдената програма и практика, и оваа година на најдобрите студенти за академската 2016/2017 година им беа доделени декански пофалници...

На 30.05.2017 година во просториите на УТМС се одржа редовна седница на Одборот за соработка и доверба со јавноста на Економскиот факултет...

Во функција на перманентна соработка и поддршка на студентите на Економскиот факултет на УТМС се одржаа родителски средби...

Економскиот факултет при Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје склучи договор за соработка со компанијата „Power Sport System“...

Страница 3 од 28