OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Согласно одлуката на Сенатот на УТМС, на ден 16.09.2014 со почеток од 18:00 часот, својот магистерски труд под наслов „Сигнификантноста на девизните гаранции во меѓународниот платен промет“
Во рамките на оджувањето на свечениот прв час на студентите на Екомскиот факултет свечено им беа врачени е-индексите од страна на Деканот.

Студентите на Економскиот факултет во моментот се позиционирани во 41 институција во Република Македонија (во Скопје и во уште девет општини), а шест студенти се во Соединетите Американски држави.

Поддршка на Државниот завод за статистика за градење на капацитетите и унапредувањето на усогласеноста на статистиката со стандардите на ЕУ

Страница 10 од 28