OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.

На 25.03.2015 година, група студенти од Економскиот Факултет и Факултетот за Менаџмент на Човечки Ресурси, заедно со професорот Сашо Кожухаров...

Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со деканот и проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров и асистентката м-р Фани Матеска, денес на 19.03.2015 година присуствуваа и земаа активно учество во клубот на истражувачи на Народната банка на Република Македонија, која се одржа во просториите на банката.
Страница 9 од 30