OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со деканот и проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров и асистентката м-р Фани Матеска, денес на 19.03.2015 година присуствуваа и земаа активно учество во клубот на истражувачи на Народната банка на Република Македонија, која се одржа во просториите на банката.
Студентите на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент, заедно Деканот на факултетот и Проректор за наука и развој...
Страница 7 од 27