OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Согласно програмата за реализирање на задолжителната студентска пракса, студентите од Eкономскиот факултет, и оваа година истата ја спроведуваат во повеќе институции и организации.
Студентите на Економскиот факултет на УТМС, заедно со Деканот и Проректор за наука и развој Проф. д-р Сашо Кожухаров,на 11.06.2015 година присуствуваа и земаа активно учество...
Координаторот на постдпломските студии на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје и Декан на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, проф. д-р Александра Стоилковска, на ден 28.03.2015 година одржа информативно инструкциски состанок за оперативна подготовка и изработка на магистерски труд.

На 25.03.2015 година, група студенти од Економскиот Факултет и Факултетот за Менаџмент на Човечки Ресурси, заедно со професорот Сашо Кожухаров...

Страница 6 од 27