OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
Студентите на Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менаџмент, заедно Деканот на факултетот и Проректор за наука и развој...
Континуираната координација продолжи и со презентација со студентите на првата година на Економскиот факултет на УТМС
Страница 6 од 26