OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Луѓето пред сè – слоганот на Македонската асоцијација за човечки ресурси

Проектирана цел на студентската пракса се остварува на задоволство на нашите студенти и на нивните професори, првенствено поради големета посветеност на кадрите од компанијата.Определените ментори од компаниите треба да ги воведат во тајните на менаџментот на човечки ресурси, да им помогнат да ги совладаат вештините на работењето со луѓето и да ги научат на вистинските вредности на работењето.

Студентите од втора година на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, Симона Михајловска, Васил Трпчевски и Милан Пејчиновски, заедно со менторите Ивана Христова од Асоцијацијата за менаџмент на човечки ресурси и менторот од Универзитетот за туризам и менаџмент, асс. м-р Гордана Серафимовиќ, имаа работна средба во просториите на Македонската асоцијација за човечки ресурси.