OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Во рамките на можностите кои ги нуди Програмата Еразмус Плус, а согласно потпишаните договори за соработка на УТМС со голем број истакнати универзитети во странство...

Во рамките на перманентната интензивна меѓународна соработка, која ја вклучува и Еразмус + програмата за размена на академски и административен кадар...

Оваа диплома е директна меѓународна потврда за високиот квалитет на наставната програма на универзитетот. УТМС е 76-ти универзитет во светот кој го добива овој сертификат и единствен во државата...

Предавањата во Гаја се многу слични како на Универзитетот за туризам и менаџмент, со тоа што и на двата факултета поеднакво се обрнува внимание и на теоретскиот и на практичниот дел од наставата... 

Страница 1 од 3