OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Борд

На 06.12.2011 година, во рамките на „Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје", формиран е Advisory Board – советодавно тело кои брои 12 членови. Ова тело е оформено со цел да даде професионална и апликативна поддршка во работата на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси. Советодавното тело е составено од искусни професионалци од областа на менаџментот на човечки ресурси, кои ќе придонесат во подобрување на компетитивноста на студентите и нивно оспособување за ефикасно и ефективно менаџирање на интелектуалниот капитал. Членовите на Бордот, на состаноците ги разгледуваат актуелните предизвици од областа на менаџментот на човечки ресурси како и развиваат разни истражувачки иницијативи. Со формирањето на советодавното тело „Универзитетот за туризам и менаџмент", е единствен и оди чекор понапред од останатите институции.

На 19.03.2015 година Бордот (Одборот за соработка и доверба со јавноста) на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси е ажуриран и усогласен со новиот Закон за високо образование на РМ. Во него членуваат актуелни професионалци од областа на човечките ресурси, претставници од МОН и Општина Карпош, како и делегиран претставник од основачот.

Sostanok 

 

 

Име и презиме

Организација

Функција

М-р Дарко Петровски

Претседател на надзорен одбор на Македонска асоцијација за менаџмент на човечки ресурси

     Претседател

Д-р Јулијана Стојанова

Раководител на Сектор ЧР, Министерство за одбрана

Заменик - претседател

М-р Сашо Лазаревски

Директор на ПУЈК, Претседател на Совет на Општина Карпош

Член, претставник од Општина Карпош

Наташа Јаневска

Советник во МОН

Член, претставник на МОН

Проф. д-р Александра Стоилковска

Претставник на основачот

Член, претставник на оснивачот

М-р Христина Лозаноска

Претседател на Македонска асоцијација за менаџмент на човечки ресурси и раководител на ЧР во Народна банка на РМ

Член

Ирена Стојменовска

Раководител за комерцијални работи   - АД Електрани на Македонија

Член

М-р Вера Димитриева

Директор на правен и кадровски сектор на Македонски пошти

Член

М-р Ангела Ристова

Раководител на сектор за ЧР Охридска банка

Член

Билјана Шушкало

Раководител на сектор за ЧР, Мител

Член

Магдалена Лешковска Крстеска

Раководител на сектор за ЧР, Ван Хол

Член

 

Записник од состанокот на бордот одржан на 19.03.2015 година