OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Акредитација

UTMS Skopje

Приватна високообразовна институција Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Резолуција за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование во Република Македонија бр. сл. 12 од 19.06.2009 и сл. од 13.05.2008, Резолуцијата за почеток на работа од Министерството за образование и наука на Република Македонија бр. 12-5115/2 од 04.10.2006 и бр. 12-3865/4 од 08.07.2009

2014 година

 

Решение за исполнетост на услови за работа на студиски програми на УТМС

Решенија за акредитација на студиска програма „Економија“, прв и втор циклус студии на Економски факултет, при Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Решенија за акредитација на студиска програма „Туризам“, прв и втор циклус студии на Факултет за туризам, при Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Решенија за акредитација на студиска програма „Меѓународен маркетинг и менаџмент“, прв и втор циклус студии на Факултетот за меѓународен маркетинг и менаџмент, при Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Решенија за акредитација на студиска програма „Претприемачки бизнис“, прв и втор циклус студии на Факултет за претприемачки бизнис, при Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Решенија за акредитација на студиска програма „Менаџмент на човечки ресурси“, прв и втор циклус студии на Факултет за менаџмент на човечки ресурси, при Универзитет за туризам и менаџмент Скопје

Решение за акредитација на Проектот за основање на приватната високообразовна установа Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје

Решение за почеток со работа на приватната високообразовна установа Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Решение за акредитација на последипломски студии на Приватниот факултет за туризам во Скопје

Решение за почеток со работа на приватната високообразона установа Факултет за туризам - Скопје

Решение со кое се акредитира проектот за основање на приватната високообразовна институција Факултет за туризма во Скопје од 19.06.2006

Решение за акредитација на Елаборатот за основање на Економски факултет прв и втор циклус при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје

Решение за акредитација на студиска програма од вториот циклус академски студии од областа на Меѓународен маркетинг менаџмент на Факултетот за меѓународен маркетинг менаџмент при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје

Решение за акредитација на студиска програма од вториот циклус академски студии од областа на Менаџмент на човечки ресурси при Факултетот за менаџмент на човечки ресурси при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје

Решение за акредитација на студиска програма од вториот циклус академски студии од областа на Односи со јавноста на Факултетот за односи со јавноста при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје

Решение за акредитација на студиска програма од вториот циклус академски студии од областа на Претприемништво на Факултетот за претприемнички бизнис при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје

Решение за акредитација на студиска програма од вториот циклус академски студии од областа на Спортски туризам на Факултетот за спортски туризам при Универзитетот за туризам и менаџмент - Скопје