OSense O-Sense
OSense O-Sense
OSense O-Sense

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје денес 10.03.2016 година ја продолжи својата кампања...

Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје, во рамките на зацртаната програма во правец на приближувањето на можностите за целоживотно учење и промоција...
Тим на претставници од Универзитетот за Туризам и Менаџмент во Скопје составени од доц. д-р Наташа Сарџоска, асс. м-р Андреја Мачкиќ и студентите Симона Михајловска, Тони Еврушевски, Милан Пејчиновски, Верица Јоновска, Роберто Миленков, Давид Синадиновски...
Тим на Универзитетот за туризам и менаџмент од Скопје во состав Проф. д-р Сашо Кожухаров, Доц. д-р Далиборка Блажеска, Асс. м-р Владанка Давковска, Асс. м-р Андреа Мачкиќ, Асс. м-р Јово Ратковиќ...
Тим на Универзитетот за туризам и менаџмент во состав Доц. Д-р Валентина Палевска Муцунска, Доц. Д-р.Зоран Стрезовски, Асс. Дејан Наковски и Асс. Христина Танеска...
Тим на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје во состав од: Проф. д-р Зоран Ивановски, Проф. д-р Александра Стоилковска, Асс. м-р Фани Матеска и Асс. м-р Андреја Мачкиќ...

Kampanja 2017 2018 Esenska kampanja Kampanja-2014-15